Yhdistyksen säännötSeuran nimi Etelä-Karjalan Ravinaiset, kotipaikka Imatran kauppala ja toimialueena Etelä-Karjala (seuraavat kunnat: Imatran kauppala, Lappeenrannan kaupunki, Luumäki, Savitaipale, Joutseno, Ruokolahti, Rautjärvi, Simpele ja Parikkala).


Seuran tarkoituksena on toimia Suomen raviurheilun tunnetuksi tekemiseksi suomalaisten ja eritoten naisten keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura:
- tekee raviurheilua harrastusmuotona tunnetuksi
- vaalii arvokkaalla tavalla maan raviurheilun perinteitä
- pyrkii toiminnallaan saavuttamaan taajenevien piirien kannatusta maan raviurheilulle
- huolehtii jäsentensä henkisestä ja ruumiillisesta kunnosta muitakin urheilulajeja hyväksi käyttäen kuin raviurheilua.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen ja yleisölle kokouksia, tiedotustilaisuuksia, esitelmä-, juhla- ja huvittelutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja ravintola- tai kioskiliikettä. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteää omaisuutta.


Jäsenyyttä koskevat määräykset:
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunnan hyväksymänä päästä kuka tahansa suomalainen nainen. Seuran kannattavaksi jäseneksi tai lahjoittajajäseneksi voi päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka seuran johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Seuran jäsenyydestä vapautuu sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana on tehnyt eroamisilmoituksen joko kirjallisena seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.


Seuraan liittyessä on varsinaisen jäsenen suoritettava seuran vuosikokouksessa päättämä jäsenmaksu. Kannattavat jäsenet suorittavat sen suuruisen jäsenmaksun kuin vuosikokous on siitä päättänyt ja lahjoittajajäsenet joko kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun, jonka vuosikokous päättää.


Seura voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäsenekseen jonkun erikoisen ansiokkaasti seuran hyväksi toimineen henkilön.


Jäsen voidaan erottaa johtokunnan päätöksellä seuran jäsenyydestä, jos hänen katsotaan toimineen seuran tarkoitusperiä vastaan tai jos hän on huomattavasti vaikeuttanut seuran toimintaa.


Seuran johtokunta ja sen tehtävät:
Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosittain valittuna puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muuta tarpeelliset toimihenkilöt.


Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja kokous on päätösvaltainen johtokunnan jommankumman puheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa.

10§
Johtokunnan tehtäviin kuuluu:
- pitää luetteloa seuran jäsenistä, päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin muistaen näiden sääntöjen 7.§:n määräykset.
- kutsua seura vuosi- ja muihin kokouksiin, valmistaa kokouksessa käsiteltävät asiat ja toteuttaa kokouksen tekemät päätökset.
- toimia seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi näiden sääntöjen ja seuran kokousten sanelemien päätösten mukaisesti, huolehtia seuran sisäisestä toiminnasta, edustaa seuraa, tehdä sitoumuksia mikäli ne eivät kuulu seuran kokoukselle, esiintyä seuran puolesta kantajana ja vastaajana sekä hankkia seuralle oikeuksia.
- hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsen- ja kannatusmaksut, päättää seuran toimihenkilöiden palkkioista talousarvion mukaan.
- laatia seuran toiminta- ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja laatia ehdotukset seuran talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä
- hoitaa muut seuran toimialaan yhdistyslain mukaan kuuluvat asiat.

11§
Seuran kokoukset:
Vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3) esitetään seuran toimintakertomus ja tilit edellisen toimintavuoden ajalta
4) esitetään kokoukselle tilintarkastajien kertomus seuran taloudellisesta asemasta kuluneen vuoden ajalta
5) päätetään johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
6) esitetään johtokunnan laatima ehdotus talousarvioksi
7) päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun sekä kannattaja- ja lahjoittajajäsenten maksujen suuruudesta
8) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
9) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali
10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
11) vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
12) käsitellään johtokunnan esittämät, käsiteltäviksi pyydetyt asia, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa ilmoitettu.

12§
Asiat ratkaistaan seuran kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kolmen jäsenen vaatiessa on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Valtakirjalla ei voi äänestää.

13§
Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenistölle toimitetaan kirjallisesti tai ilmoittamalla vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä. Vuosikokouskutsu on toimitettava seitsemän päivää aikaisemmin ja kutsu muihin kokouksiin vähintään kaksi päivää ennen kokousta.

14§
Yleisiä asioita:
Toiminta tilikautena on kalenterivuosi. Tilintarkastuksen vuoksi on tilinpäätöksen oltava valmis tammikuun 31. päivänä jätettäväksi tilintarkastajalle. Puheenjohtaja valvoo seuran etuja ja johtaa puhetta kokouksissa. Varapuheenjohtaja suorittaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estynyt.
Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon ja arkiston, pitää pöytäkirjaa johtokunnan ja seuran kokouksissa, laatii johtokunnalle ehdotuksen seuran toimintakertomukseksi ja -suunnitelmaksi.
Rahastonhoitaja pitää jäsenluetteloa ja hoitaa johtokunnan määräämällä tavalla seuran varoja, omaisuutta ja kerää jäsenmaksut, joista hän on tilivelvollinen johtokunnalle, avustaa johtokuntaa tilikertomuksen ja talousarvion laatimisessa. Tilintarkastajat tarkastavat seuran tilit ja jättävät ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos 3/4 seuran kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muutosehdotukset on jätettävä johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, että kysymys on sääntöjen muuttamisesta.

17§
Päätökseen, joka tarkoittaa seuran purkamista, vaaditaan 3/4 kokouksessa annetuista äänistä, ja päätös on vahvistettava samansuuruisella ääntenenemmistöllä aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä seuran kokouksessa. Kokouskutsussa on oltava maininta käsiteltävänä olevasta seuran purkautumisasiasta.

18§
Jos seura purkautuu tai se lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus seuran purkautumiskokouksessa päättämälle Suomessa toimivalle raviurheilun aatetta kantavalle rekisteröidylle seuralle.

19§
Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Etelä-Karjalan Ravinaiset ry